Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Pollution characteristics and evolution trend of per- and polyfluoroalkyl substances in Jiulong River estuary and Xiamen sea area
LIU Chang, MA Xinxin, LI Qin, WANG Xinhong
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0350
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of physiologically based toxicokinetic model for emerging pollutants in marine mammals
XIE Huaijun, YAN Zhenhui, TIAN Jiashen, DU Jing, LIU Yuhong
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0039
Abstract FullText HTML PDF
Aging characterization of microfiber in beach environment
WANG Changwei, CHU Xiaoting, ZHANG Shoufeng, HE Jie, LI Lingyun
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0058
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence characteristics and sources analysis of microplastics during high-flow period in typical estuarine areas of Hebei province
LIU Youcai, ZHANG Qian, LI Linqiang, CAO Wei
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0028
Abstract FullText HTML PDF
Investigation and analysis of marine litter pollution in Hangzhou Bay
HUANG Bei, LUO Hanyan, WANG Jieyu, CHEN Fengfan, WEI Na, WANG Zhihui, SUN Yi
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0217
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in the sediment of the three major estuaries in China
ZHANG Rui, FU Yu, YA Miaolei, WU Yuling
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0359
Abstract FullText HTML PDF
Review of spatially environmental multimedia fate models of emerging pollutants in the context of land and sea coordination
XIE Huaijun, LIU Yuhong, YAN Zhenhui, LI Xuehua, CHEN Jingwen
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0038
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on determining the impact range of seawater intrusion based on continuous high-density resistivity measurements
YANG Lin, CHEN Bo, YU Hongjun, SU Qiao
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0314
Abstract FullText HTML PDF
Degradation characteristics of poly(butylene adipate-co-terephthalate)-based biodegradable plastics in offshore environment
CHEN Zhan, ZHOU Can, WANG Yumeng, HU Lingling
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0018
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation on the migration and transformation of polybrominated diphenyl ethers 153 in Jiaozhou bay
DING Xiaokun, MA Deyun, WANG Aobo
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0013
Abstract FullText HTML PDF
Adsorption properties of heavy metal copper on bio-aging microplastics
CHEN Haoran, LI Hao, LIN Yunan, GAO Qiao, YAN Bo
DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0005
Abstract FullText HTML PDF
Toxic effects of polystyrene nanoplastics on Cyclotella cryptica in the presence of environmental concentrations of prometryn
LIU Minhao, ZHANG Zhenzhong, LIU Cong, CUI Xumeng, RU Shaoguo, WANG Jun
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0252
Abstract FullText HTML PDF
Growth and antioxidant responses of Karenia mikimotoi under exposure to typical organophosphate flame retardants
ZHANG Hong, ZHOU Hanlin, WANG Tao, MA Shuai, GUO Hangting, ZHANG Yong, HAN Yonghe
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0287
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and origins of methoxypolybrominated diphenyl ethers in tuna
TU Shuyi, XIE Jingqian, WU Feng, BIAN Zhihe, LAN Ruo, CHEN Chuchu, LIN Tian
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0257
Abstract FullText HTML PDF
Determination of 22 antibiotics in seawater by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with large-volume injection
SHENG Cancan, WANG Lanxiang, FAN Shengqing, HE Xiuping, LIU Chenguang, CHEN Junhui, HAN Chao, LI Xianguo
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0342
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence, sources and ecological risk of typical persistent organic pollutants in tropical coastal lagoons
ZHANG Yintian, YOU Junjie, WANG Wei, ZHI Liwen, LI Shisheng, LI Ruijing, GAO Hui, ZHANG Xiaodi, NA Guangshui
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0256
Abstract FullText HTML PDF
Multi-media distribution, pollution mode and source of polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in the Yangtze Estuary and Hangzhou Bay
HOU Xulin, YAO Wenjun, Zhang Xinxin, WANG Yao, DING Xiaolin, Li Wencong, ZHANG Yuheng, MA Xindong
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0299
Abstract FullText HTML PDF
Distribution characteristics and potential ecological risks of four emerging pesticides in the Yellow Sea and Yangtze River Estuary
LI Yanan, LIU Lin, HE Qiusheng, TANG Jianhui
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0294
Abstract FullText HTML PDF
A beach litter detection method based on improved YOLOv7
Daoheng ZHU, Hanling ZHU, Zhiqiang LI, Run LIU
DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0224
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of human activities on the changes of wetland landscape types in the Yellow River Delta during the past 40 years
Ke-xin CHEN, Pi-fu CONG, Wei LEI
DOI: 10.12111/j.mes.20190002
Abstract FullText HTML
Production of transparent exopolymer particles from two marine diatoms and its ecological significance
Kang-li GUO, Jie CHEN, Xiao-dong WANG, Yan WANG
DOI: 10.12111/j.mes.20190053
Abstract FullText HTML
Category
Marine plastic litter management system and effectiveness in China
LI Lingyun, WANG Cijia, CHU Xiaoting, JU Maowei
2024, 43(2): 161-166. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0354
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the environmental behavior and toxic effects of marine nanoplastics
XIA Bin, WANG Ying, LI Hengxiang, HUANG Wei, FENG Zhihua, DU Yunchao, LI Li’ang, WANG Juying, ZHANG Kai, XU Xiangrong, WANG Youji
2024, 43(2): 167-185, 213. DOI: 10.12111/j.mes.2024-x-0011
Abstract FullText HTML PDF
Environmental behavior and toxic effects of biodegradable plastics
WANG Jiazhen, XU Tingting, CHENG Haodong, XU Genbo, YU Weiqiong, ZHENG Chunmiao, XU Xiangrong, QIU Wenhui
2024, 43(2): 186-200. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0347
Abstract FullText HTML PDF
Interaction between microplastics and other environmental pollutants and the combined effects of the combined pollutants
CHENG Yuan, CHI Yuantong, ZHANG Bolei, LIU Xiyuan, SONG Lei, ZHANG Ronghao, ZHAO Jian, BAO Mutai
2024, 43(2): 201-213. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0289
Abstract FullText HTML PDF
Ecotoxicological hazard assessment of microplastics using species sensitivity distributions (SSD): challenges and reflections
YANG Tong, LIN Lang, QIU Wenhui, XU Xiangrong
2024, 43(2): 214-216. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0313
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study on migration and distribution characteristics of microplastics in Jiaozhou bay
ZHAO Yue, ZHOU Chunyan, XU Chunyang
2024, 43(2): 217-226. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0152
Abstract FullText HTML PDF
A theoretical investigation of the adsorption of three different microplastics and cefradine
ZHAO Gaolu, LI Wanting, LIN Rong, FAN Xinpeng, LI Xuehua, ZHAO Dan
2024, 43(2): 227-234. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0219
Abstract FullText HTML PDF
Toxic effects of polystyrene nanoplastics on Skeletonema costatum
ZHANG Xiuli, ZHEN Yu, ZHANG Xin, JING Zongxue, HUA Jinlai, LIU Haoyuan
2024, 43(2): 235-242. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0234
Abstract FullText HTML PDF
Study on the uptake and depuration kinetics of PET microfibers in the polychaete Perinereis aibuhitensis
JIANG Yisong, CONG Yi, ZHANG Mingxing, LI Zhaochuan, LOU Yadi, JIN Fei, HE Jie, WANG Ying, WANG Juying
2024, 43(2): 243-251. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0329
Abstract FullText HTML PDF
Studying effects of polystyrene microplastics on growth and release of low molecular weight organic acids of Dunaliella salina
DONG Xiao, DING Haibing, QIAO Xinyue, LI Qi
2024, 43(2): 252-261. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0108
Abstract FullText HTML PDF
Study on the effect of microplastics on nitrogen transformation in sediments
CHEN Xueting, ZHANG Xingzhou, LIU Shiwei, CHEN Yangjun, FENG Zhihua
2024, 43(2): 262-272. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0304
Abstract FullText HTML PDF
Aging characteristics of commonly used plastics under natural environment
JIANG Fenghua, LIU Xinhao, WANG Jiawei, CAO Wei, SUN Chengjun
2024, 43(2): 273-281, 291. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0308
Abstract FullText HTML PDF
Microplastic pollution in surface water and sediments of Wanquan river basin
YANG Han, SHEN Jiashun, LI Qipei, ZHAO Hongwei
2024, 43(2): 282-291. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0183
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of microplastics pollution and risk assessment in estuaries of Changhua river, Hainan
WANG Shaolu, WU Siyi, LEI Yu, FENG Ying, XIE Fuwu, HE Shuhai
2024, 43(2): 292-300. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0318
Abstract FullText HTML PDF
Potential factors to seasonal distribution characteristics of microplastics in Dapeng peninsula coastal sea
LI Jiawei, SUN Wenjun, WANG Yudong, PAN Xiaofeng, QIN Xiujiao, LI Xuxia, LIU Yang, QI Ruimin, TANG Yuanyuan
2024, 43(2): 301-310. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0277
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of bacterial communities on microplastic surface in a typical mariculture bay
LI Guoliang, ZHU Jingmin, DENG Mingyue, JIANG Kunliang, LAI Junyuan, QU Yuwei, ZHANG Chaowen
2024, 43(2): 311-319. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0348
Abstract FullText HTML PDF
Microplastics in surface sediments of Yancheng coastal wetlands of Jiangsu province, China: distribution characteristics and ecological risk assessment
PENG Xiuqiang, ZHANG Gang, YAN Yuru, YAO Caihua, LIU Qun, TANG Qian, LIANG Feigang
2024, 43(2): 320-328. DOI: 10.12111/j.mes.2023-x-0204
Abstract FullText HTML PDF